Terms of Service

Terms of Service

WWW.STORE.MODULOWO.COM

Note! Terms of Service are available in Polish. If you want to ask for anything, please write to us.

SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. REJESTRACJA
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 5. DOSTAWA
 6. PŁATNOŚĆ
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ GWARANCJA
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. DEFINICJE

Pisane wielką literą pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.1.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.

1.3. Dostawca – oznacza pocztę lub firmę świadczącą usługi kurierskie, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

1.4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.5. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.7. Konsument - osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8. Konto (Konto Klienta) - wydzielona dla danego zarejestrowanego Klienta podstrona Sklepu, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Klienta.

1.9. Produkt - przedmiot dostępny w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

1.10. Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://sklep.modulowo.pl/pl/i/Regulamin/2 i http://store.modulowo.com/pl/i/Regulamin/2 stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.11. Rejestracja - czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie internetowej Sklepu.

1.12. Sklep internetowy (Sklep) - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://sklep.modulowo.pl oraz http://store.modulowo.com za pośrednictwem którego Klient może dokonać Zamówienia dostępnych Produktów lub Usług.

1.13. Sprzedawca - Modułowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitał zakładowy 10.000 złotych.

1.14. Strona - strona umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.

1.15. Umowa sprzedaży (Umowa) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

2.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

1.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

1.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

1.1.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

1.1.2.  interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;

1.1.3.  Newsletter.

1.6.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.6.1. komputer z dostępem do internetu;

1.6.2. dostęp do poczty elektronicznej

1.6.3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

1.6.4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

1.7. W trakcie Rejestracji Klient obowiązany jest wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym.

1.8.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.

1.9.W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazu komunikatów, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

 

 1. REJESTRACJA

3.1.Przed zawarciem Umowy sprzedaży Klient może dokonać Rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego znajdującego się Sklepie internetowym.

3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:

3.2.1. imię i nazwisko;

3.2.2. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);

3.2.3. adres e-mail;

3.2.4. numer telefonu kontaktowego.

3.3. Podczas Rejestracji Klient obowiązany jest ustanowić Hasło składające się z co najmniej 8 znaków. 

3.4. Warunkiem dokonania Rejestracji jest zaakceptowanie regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3.5. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. 

3.6. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

3.7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu, należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. 

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwzględniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce. „Koszty dostawy” pod adresem: http://store.modulowo.com/pl/i/Koszty-dostawy/8.

4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą Sklepu można dokonać Rejestracji i zalogować się na swoje Konto. Następnie należy dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie.

4.4.W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodempocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „zamawiam”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.8. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 4.7. powyżej.

4.9. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez potwierdzenie otrzymania i przyjęcia do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie odbioru i przyjęcia do realizacji Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji lub składania Zamówienia.

4.10. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami wyświetlanymi w witrynie Sklepu internetowego.

4.11. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Produktów w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

4.12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.11. powyżej, Sprzedawca może zaproponować Klientowi następujące rozwiązania:

4.12.1. anulowanie całości Zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

4.12.2. anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

4.12.3. podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji Zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem Zamówienia).

 1. DOSTAWA

5.1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Sprzedawca może zamieścić na Stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia.

5.2.Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.3.W dniu wysłania Produktów do Klienta, na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.4.Klient winien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5.5.Do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy Sprzedawca dołącza, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

5.6.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zmówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponownie termin i koszt Dostawy.

5.7.Koszty Dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem http://store.modulowo.com/pl/i/Koszty-dostawy/8

 1. PŁATNOŚCI

6.1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

6.1.1. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

6.1.2. przelew bankowy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności payu.pl, obsługiwany przez firmę PayU z siedzibą we Poznaniu (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę oraz po otrzymaniu z systemu payu.pl informacji o zaksięgowaniu płatności).

6.2.Klient nie ma możliwość rozbicia kwoty Zamówienia na części płatne z góry i przy odbiorze.

6.3.W wypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7  (słownie: siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

6.4.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ GWARANCJA

7.1.Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

7.2.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Modułowo sp. z o.o. ul. Mokotowska 1; 00-640 Warszawa.lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@modulowo.pl.

7.3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.4.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy – pełną należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

7.5.Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.6.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy lub wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Modułowo sp. z o.o. ul. Mokotowska 1; 00-640 Warszawa.

8.2.W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu dni). Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.3.Sprzedawca dokona zwrotu opłat na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

8.4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (i) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1. oraz 7.2.; (ii) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(iii) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym; (iv) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (v) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (vi) dostarczania prasy; (vii) usług w zakresie gier hazardowych.

 

 1. DANE OSOBOWE

9.1.Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowegojest: Modułowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitał zakładowy 10.000 złotych, e-mail: info@modulowo.pl, numer telefonu: (+48) 530 919 264.

9.2.Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

9.3.Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację.

9.4.Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.5.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

9.6.Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

9.7.Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności transferuj.pl.

9.8.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

9.9.Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

9.10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

9.10.1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

9.10.2.  weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

9.10.3. statystycznym.

9.11. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej Sklepu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.                     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.                     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (i) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (ii) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny:

10.3.1. zmiana przepisów prawa;

10.3.2. zmiana profilu działalności Sprzedawcy, jego nazwy lub danych adresowych,

10.3.3. zmiana zakresu bądź wprowadzenie nowych usług;

10.3.4. zmiana dotycząca zawiązywania i rozwiązywania Umów z Klientami;

10.3.5. zmiany dotyczące gwarancji na Produkty Sprzedawcy;

10.3.6. zmiany dotyczące sposobu wysyłki Produktów;

10.3.7. zmiany dotyczące sposobów płatności za Produkty;

10.3.8. zmiany adresów Stron internetowych lub adresów e-mail Sprzedawcy.

10.4. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy.

10.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://sklep.modulowo.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są pod adresem: http://www.store.modulowo.com/wersje-regulaminow.

10.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (i) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (ii) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (iii) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

10.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddanesądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2014r.

 

 

 

 

up
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl