Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.STORE.MODULOWO.COM

 SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. REJESTRACJA
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 5. DOSTAWA
 6. PŁATNOŚĆ
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. DEFINICJE:
  1. Sprzedawca - MODULOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitał zakładowy 10.000 złotych.
  2. Sklep (Sklep internetowy) - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://sklep.modulowo.pl oraz http://store.modulowo.com za pośrednictwem którego Klient może dokonać Zamówienia dostępnych Produktów lub usług.
  3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego.(w tym również Konsument).
  4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
  6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
  7. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym http://sklep.modulowo.pl oraz http://store.modulowo.com.
  2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. REJESTRACJA
  1. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient może dokonać rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie internetowym.
  2. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
   a) imię i nazwisko;
   b) adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);
   c) adres e-mail;
   d) numer telefonu kontaktowego.
  3. Podczas rejestracji Klient obowiązany jest ustanowić hasło składające się z co najmniej 8 znaków.
  4. Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
  5. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
  6. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu, należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

 

 1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie sięz niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treśćRegulaminu.
  2. Zamówienia od Klientów sąprzyjmowane za pośrednictwem stron internetowych http://sklep.modulowo.pl oraz http://store.modulowo.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
   a)      w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę;
   b)      w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sklepu.
  4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.
  5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
  6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
   a)      adres e-mail - info@modulowo.com
   b)      adres korespondencyjny - MODULOGY Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.
  7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą kwotę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
  8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

 

 1. DOSTAWA
  1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Klient złożył zamówienie. Sprzedawca może zamieścić na Stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
  2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie, z którą współpracuje Sklep w zakresie dokonywania Dostawy Towarów., na adres wskazany w zamówieniu..
  3. W dniu wysłania Towarów do Klienta, na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę..
  4. 4. Klient winien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności listonosza lub kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od listonosza lub kuriera spisania właściwego protokołu..
  5. Do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy Sprzedawca dołącza, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary..
  6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, listonosz lub kurier pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponownie termin i koszt Dostawy.
  7. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”pod adresem http://store.modulowo.com/pl/i/Koszty-dostawy/8.
  8. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 

 1. PŁATNOŚCI
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   a)      gotówką za pobraniem, płatność listonoszowi lub kurierowi przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
   b)      przelew bankowy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie internetowej Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia);
   c)       przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności payu.pl, obsługiwany przez firmę PayU z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę oraz po otrzymaniu z systemu payu.pl informacji o zaksięgowaniu płatności).
  2. Klient nie ma możliwości rozbicia kwoty Zamówienia na części płatne z góry i przy odbiorze.
  3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
  2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
  3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
  6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
  7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
  14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
  15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
  16. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części 4 ust. 6 pkt C niniejszego Regulaminu.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: MODULOGY Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy MODULOGY Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 

 1. DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES”
  1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: MODULOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitał zakładowy 10.000 złotych.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację.
  4. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
  7. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności transferuj.pl.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
  9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
  10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
   a)      zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
   b)      weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   c)       statystycznym.
  11. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej Sklepu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą - spółką Modulogy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru.
  4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
  5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
  6. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  9. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (i) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (ii) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny:
   a) zmiana przepisów prawa;
   b) zmiana profilu działalności Sprzedawcy, jego nazwy lub danych adresowych;
   c) zmiana zakresu bądź wprowadzenie nowych usług;
   d) zmiana dotycząca zawiązywania i rozwiązywania umów z Klientami;
   e) zmiany dotyczące gwarancji na Towary Sprzedawcy;
   f) zmiany dotyczące sposobu wysyłki Towarów;
   g) zmiany dotyczące sposobów płatności za Towar;
   h) zmiany adresów Stron internetowych lub adresów e-mail Sprzedawcy.
  11. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
  12. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://store.modulowo.com/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są pod adresem: http://www.store.modulowo.com/wersje-regulaminow.
  13. Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (i) udostępnienie Regulaminu na stronach internetowych Sklepu oraz (ii) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (iii) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
  14. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddanesądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl